top of page
הקדמה
חדר ישיבות יאנביע - המאיץ המוניציפאלי

שלטון מקומי

ארבע האסטרטגיות

של תחום שלטון מקומי

אלמנט גלי

תוכנית המאיץ המוניציפאלי הינה תכנית הדגל של ינאביע, בשותפות עם משרדי הפנים, הרווחה וג'וינט אלכ"א, שמטרתה לחזק את שדרת הניהול המרכזית ברשות המקומית בה מרכזים מאמץ באמצעות שילוב של מלווים מקצועיים, בכירים לשעבר בשלטון המקומי אשר סיימו את תפקידיהם בהצטיינות והם מתאימים מבחינה אישיותית לחנוך וללוות פונקציות מקבילות ברשויות המקומיות הבדואיות.


בכל 'מאיץ רשותי' פועל צוות המונה עד 4 מלווים, מנוהל על ידי ראש צוות (בדרך כלל, המלווה המקצועי של ראש הרשות או המנכ"ל).  המאיץ מתחיל בתיאום ציפיות ומיפוי שולחן העבודה של הגורם המלווה (סוגיות אישיות ומקצועיות) והממשקים המרכזיים עם שולחן העבודה הרשותי ומכאן יוצאים לדרך.  המלווים המקצועיים מתלווים למנהל ברשות המקומית כ- 10-16 שעות בשבוע ומשלבים בין חיבור למהלכים מחוללי שינוי לצד סיוע לניהול היומיום באופן מיטבי, כתף אל כתף.

 

הצוות בינאביע פועל ברקע תהליכי הליווי – מחבר להזדמנויות חדשות; מפרסם מחקרים וניירות עמדה; מנצל יתרונות לגודל בבניית קהילה מקצועית של רשויות המאיץ אשר ילמדו אחת מן השנייה.  

תוכנית המאיץ
המוניציפאלי

קהילות ידע
מקצועיות

ינאביע מקימה ופועלת לביסוס קהילות מקצועיות אשר יהוו מנוף לפעולה עבור המנהיגות המקומית, ​בהתאם להנחות היסוד ולרוח המיזם.

■ קהילת מנכ"לי הרשויות הבדואיות בנגב היא הקהילה המקצועית הראשונה אשר הוקמה ופועלת תחת מטרית המיזם. קהילה זו הינה גוף הנהגה ראשון מסוגו במרחב ובכוונת חבריה להוביל עשייה משמעותית לקידום תושבי הרשויות הבדואיות בפרט, והאוכלוסייה בנגב בכלל.

■​ במסגרת פיתוח קהילות ידע מקצועיות אנחנו מלווים וזמינים לבוגרי תכנית הצוערים לשלטון המקומי העובדים ברשויות המקומיות הבדואיות בנגב.  מסייעים להם, לצד מינהלת הבוגרים של משרד הפנים, בהתמודדות עם אתגרים אישיים ומקצועיים.
יחד עם השותפים שלנו אנחנו מתכננים הקמת קהילה מקצועית נוספת שתיצור בין חבריה חיבור 'נושאי' (לדוגמא: שירות לתושב, תכנון - יחידות ופונקציות הפועלות יחד על ציר מסוים).

 

אלמנט גלי

ביסוס קשרים עם כלל השותפים במרחב: משרדי ממשלה (משרד הפנים, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד החינוך, ועוד), שלטון מקומי (ראשי רשויות, פקידות מקצועית בכירה, בוגרי תוכניות מנהיגות שעובדים ברשויות), ארגוני חברה אזרחית הפועלים במרחב (שתיל, מנדל, אג'יק, כוכבי המדבר ועוד), פילנתרופיה, אקדמיה, ושחקנים/שותפים נוספים, כאשר המטרה המרכזית הינה איגום המאמצים להשפעה מיטבית, תוך זיהוי מענים חסרים במרחב ופיתוח שלהם.

ייזום שותפויות 

תשתיות ידע
להשפעה 

​בציר פעולה זה אנחנו נסייע לקובעי המדיניות ולבעלי העניין במרחב לגבש אסטרטגיות ופרקטיקות ישימות ואפקטיביות באמצעות כתיבת ניירות עמדה, ייזום מחקרים, איגום ידע ונתונים.

bottom of page